IT Одит

Услугата ИТ одит е част от процеса по управление на Информационните Технологии. Тясно свързана е с оценката на състоянието на информационните системи, оценка на риска и стратегическото прилагане на целите на фирмата.

Като резултат от проведения ИТ одит, Вие ще разполагате с детайлен доклад. Документът ще включва:

 • оценка на ефикасността на процесите, които се извършват в системите Ви;
 • установените рискови фактори;
 • предложения за коригиращи и превантивни действия по осигуряване на ефективно и сигурно функциониране на приложенията и системите във Вашата организация.

Каква е целта на одита?

Резултатите от проведените ИТ одити биха помогнали на всяка една организация да идентифицира пролуките в управлението и защитата на своите информационни системи и данни, и да набележи краткосрочни и дългосрочни цели за подобряване на своите ИТ процеси и инфраструктура с цел ефективно постигане на своите бизнес цели.

Основните цели на ИТ одита са свързани с оценка на ефективността на използваните от организацията процеси, механизми и контроли за защита на информационните активи, както и с оценка на способностите на информационните системи да изпълняват ефективно определените им задачи, с което да отговорят на изискванията и бизнес целите на фирмата.

Какво включва ИТ одита

 • сървърна организираност
 • виртуална организираност
 • мрежова организираност
 • операционни системи и приложения
 • бази данни
 • персонал и информация
 • сигурност на ИТ системи и данни (IT Security)
 • процеси за управление на ИТ
 • управление на риска
 • други

Използвайки тази услуга, Вие се застраховате срещу пробиви в сигурността, като едновременно с това получавате план за развитие на своите бизнес активи. Всеки уважаващ себе си управител, живеещ в света на технологиите, би трябвало да застрахова бизнеса си. ИТ одита е първата крачка към това начинание.