Клъстъри

Компютърният клъстер е набор от свързани компютри, които работят заедно, сякаш са една много по-мощна машина. За разлика от мрежовите компютри, където всеки набор изпълнява различна задача, компютърните клъстери присвояват една и съща задача на всеки набор. Наборите в клъстера обикновено са свързани помежду си чрез високоскоростни локални мрежи. Всеки набор има своя собствена операционна система. Компютърният клъстер може да варира от проста система от два набора, свързваща два персонални компютъра към суперкомпютър с клъстерна архитектура. Компютърните клъстери често се използват за рентабилни високопроизводителни изчисления и висока пригодност за фирми от всякакви размери. Ако един компонент се провали в компютърен набор, останалите набори продължават да осигуряват непрекъсната обработка.

Ползи от клъстърите

  • Повишена наличност на ресурси: Ако единият сървър в клъстера се провали, другите могат да поемат натоварването. Това предотвратява загубата на ценно време и информация при отказ на сървър.
  • Стратегическо използване на ресурсите: Можете да разпределяте проекти между набори в каквато конфигурация предпочитате. Това намалява режийните разходи, защото не всички машини трябва да изпълняват всички проекти и Ви позволява гъвкаво използване на ресурсите.
  • Повишена производителност: Множество машини осигуряват по-голяма процесорна мощ.
  • По-голяма мащабност: С нарастването на Вашата потребителска база и увеличаване на сложността на отчетите, Вашите ресурси могат да нарастват.
  • Опростено управление: Използването на клъстъри опростява управлението на големи или бързо растящи системи.